جدید ترین رنگ ها در نقاشی ساختمان  رنگ ها در گذشته با تولید رنگ های پلاستیک آغاز شده و پس از این رنگ خیلی زود رنگ های روغنی نیز وارد بازار نقاشی ساختمان شد، این دو رنگ تا سالیان بسیار تنها رنگ های مورد استفاده در نقاشی ساختمان بود زمانی که کاغذ دیواری وارد بازار […]