برای محاسبه متراژ راه پله برای نقاشی باید دیوارها ، کف ، سقف و نرده ها همگی از نظر متراژ اندازه گیری و براورد شوند تا متراژ دقیق کار بدست آید. برای این منظور طبق مراحل زیر اقدام نمایید.

محاسبه متراژ راه پله

نقاشی راه پله

 

لینک های مفید:
اجرای کینیتکس

 

محاسبه متراژ دیوارها:

 1. طول هر دیوار را اندازه گیری کنید.
 2. ارتفاع هر دیوار را اندازه گیری کنید.
 3. طول هر دیوار را در ارتفاع آن ضرب کنید تا مساحت هر دیوار بدست آید.
 4. مساحت تمام دیوارها را با هم جمع کنید تا مساحت کل دیوارهای راه پله بدست آید.

محاسبه متراژ سقف:

 1. طول و عرض سقف را اندازه گیری کنید.
 2. طول را در عرض ضرب کنید تا مساحت سقف بدست آید.

محاسبه متراژ کف:

 1. طول و عرض کف را اندازه گیری کنید.
 2. طول را در عرض ضرب کنید تا مساحت کف بدست آید.

معایب رنگ روغنی

محاسبه متراژ نرده ها:

 1. طول هر نرده را اندازه گیری کنید.
 2. ارتفاع نرده را اندازه گیری کنید.
 3. طول هر نرده را در ارتفاع آن ضرب کنید تا مساحت هر نرده بدست آید.
 4. مساحت تمام نرده ها را با هم جمع کنید تا مساحت کل نرده ها بدست آید.

 

لینک های مفید:
اجرای اپوکسی روی سیمان

 

جمع آوری تمام مساحت ها:

مساحت کل دیوارها، سقف، کف و نرده ها را با هم جمع کنید تا متراژ کل راه پله برای نقاشی بدست آید.

محاسبه متراژ راه پله

محاسبه متراژ راه پله برای نقاشی

محاسبه متراژ راه پله برای نقاشی به چند روش مختلف قابل انجام است:

روش اول:

 1. اندازه گیری طول و ارتفاع دیوارها: با استفاده از متر، طول و ارتفاع هر دیوار را به صورت جداگانه اندازه گیری کنید.
 2. محاسبه مساحت هر دیوار: برای هر دیوار، طول را در ارتفاع ضرب کنید تا مساحت آن دیوار به دست آید.
 3. جمع آوری مساحت تمام دیوارها: مساحت تمام دیوارها را با هم جمع کنید تا متراژ کل دیوارهای راه پله برای نقاشی به دست آید.

نکات:

 • برای دیوارهای دارای نرده یا پنجره، مساحت نرده یا پنجره را از مساحت کل دیوار کم کنید.
 • اگر راه پله دارای پاگرد است، مساحت دیوارهای پاگرد را نیز به مساحت کل دیوارها اضافه کنید.

مثال:

فرض کنید یک راه پله دارای 4 دیوار به شرح زیر است:

 • دیوار اول: طول 3 متر، ارتفاع 2 متر
 • دیوار دوم: طول 4 متر، ارتفاع 2 متر
 • دیوار سوم: طول 2 متر، ارتفاع 2 متر
 • دیوار چهارم: طول 3 متر، ارتفاع 1.5 متر

مساحت هر دیوار به ترتیب برابر است با:

 • دیوار اول: 3 متر * 2 متر = 6 متر مربع
 • دیوار دوم: 4 متر * 2 متر = 8 متر مربع
 • دیوار سوم: 2 متر * 2 متر = 4 متر مربع
 • دیوار چهارم: 3 متر * 1.5 متر = 4.5 متر مربع

متراژ کل دیوارهای راه پله برای نقاشی برابر است با:

6 متر مربع + 8 متر مربع + 4 متر مربع + 4.5 متر مربع = 22.5 متر مربع

روش دوم:

محاسبه متراژ راه پله

استفاده از فرمول ضرب طول راه پله در ارتفاع هر طبقه و تعداد طبقات

 • طول راه پله: از ابتدای اولین پله تا انتهای آخرین پله را اندازه گیری کنید.
 • ارتفاع هر طبقه: از کف تا سقف هر طبقه را اندازه گیری کنید.
 • تعداد طبقات: تعداد طبقاتی که راه پله به آنها خدمات می دهد را بشمارید.

فرمول:

متراژ دیوار راه پله = طول راه پله * ارتفاع هر طبقه * تعداد طبقات * 2

نکات:

در این روش، ضریب 2 به دلیل وجود دو طرف دیوار در نظر گرفته می شود.

اگر راه پله دارای پاگرد است، طول و ارتفاع پاگرد را نیز به طول و ارتفاع هر طبقه اضافه کنید.

مثال:

فرض کنید یک راه پله دارای 10 پله، ارتفاع هر طبقه 3 متر و 4 طبقه است.

 • طول راه پله: 10 پله * 0.3 متر/پله = 3 متر
 • ارتفاع هر طبقه: 3 متر
 • تعداد طبقات: 4

متراژ کل دیوارهای راه پله برای نقاشی برابر است با:

3 متر * 3 متر * 4 * 2 = 72 متر مربع

محاسبه متراژ راه پله

محاسبه متراژ راه پله برای نقاشی

روش سوم:

محاسبه متراژ راه پله

استفاده از ابزارهای آنلاین محاسبه متراژ دیوار

ابزارهای آنلاین مختلفی برای محاسبه متراژ دیوار وجود دارند که می توانید با استفاده از آنها، متراژ دیوار راه پله را به صورت تقریبی محاسبه کنید.

نکات:

دقت روش های آنلاین محاسبه متراژ دیوار به اطلاعاتی که شما در اختیار ابزار قرار می دهید بستگی دارد.
برای محاسبه دقیق متراژ دیوار راه پله، بهتر است از روش اول یا دوم استفاده کنید.

محاسبه متراژ راه پله

هزینه نقاشی راه پله:

هزینه نقاشی راه پله به عوامل مختلفی مانند متراژ دیوارها، نوع رنگ، دستمزد نقاش و … بستگی دارد. برای اطلاع از هزینه دقیق نقاشی راه پله، می توانید از نقاشان مجرب استعلام قیمت بگیرید.

امیدوارم این اطلاعات برای شما مفید باشد.