بتن ها از مواد ساختمان سازی بسیار مقاوم هستند که رفتاری که با آن می شود می تواند استحکام بتن را کاهش یا افزایش دهد.اما لزوماٌ نمی توان بتن ها را به همان شکل رها کرد چون رنگی خاکستری و سطحی ناصاف دارند و جلوه ای بسیار نامطلوب به دکوراسیون داخلی و خارجی ساختمان می […]