رنگ آمیزی سقف شاید در ظاهر کاری بسیار ساده و سریع باشد اما در واقع اینگونه نیست و رنگ آمیزی سقف کاری زمانبر و سخت است .در نقاشی ساختمان استادکاران برای شروع کار نقاشی اول از سقف ها شروع می کنند و پس از پایان رنگ آمیزی سقف نوبت به دیوار ها می رسد. لکه […]