سالیانه یک رنگ به عنوان رنگ مدل سال یا رنگ سال انتخاب می شود این کار توسط موسسه پنتون صورت می پذیرد و مردم در سراسر دنیا مشتاقانه هر ساله منتظر تعیین رنگ سال می مانند.رنگ سال در سال 2021 نیز مانند سالهای پیش تعیین شد این رنگ رنگی ترکیبی از رنگ های زرد و […]