انواع بتونه مورد استفاده در نقاشی ساختمان

انواع بتونه مورد استفاده در نقاشی ساختمان

انواع بتونه مورد استفاده در نقاشی ساختمان بتونه چیست ؟ بتونه به ماده ای خمیری گفته می شود که برای پر کردن درزها و ترک ها و خلل و فرج ها و سوراخ ها ی که در اثر سرپیچ ها