تعمیر و سرویس آسانسور امروزه با فرهنگ آپارتمان نشینی و آپارتمان ها و برج های چندین طبقه نیاز به استفاده از آسانسور به شدت افزوده شده ولی ایمنی از اساس اصلی در استفاده از آسانسور است و باید حتماً به طور مرتب آسانسور ها مورد سرویس و در صورت نیاز مورد تعمیر قرار گیرند پس […]