جوشکاری در تهران

جوشکاری در تهران

جوشکاری در تهران جوشگاری از کارهای کارآمد و بسیار مهم در کار ساختمان سازی و صنعت می باشد که در این کار دو قطعه فلزی می باشد . انواع جوشکاری جوشکاری در حالت جامد جوشکاری مقاومتی جوشکاری با گاز اکسیژن