رنگ آمیزی چوب و درب های چوبی

رنگ آمیزی درب چوبی لابی و اتاق ها

نقاشی ساختمان و رنگ آمیزی چوب و درب های چوبی نقاشی ساختمان در موارد مختلف متفاوت است برای مثال رنگ آمیزی یک درب فلزی با یک درب چوبی بسیار متفاوت است چوب با داشتن جنس متفاوت نسبت به دیوار های