نوع دیگر از رنگ ها در نقاشی ساختمان رنگ اکریلیک است این رنگ از رنگ های دوستدار محیط زیست محسوب می شوند چون مواد استفاده شده در این رنگ گاز های سمی ایجاد نکرده و به محیط زیست آسیب نمی رساند . حلال رنگ های اکریلیک آب است و این موضوع در بی بو بودن […]