ویژگی های رنگ جوتن

ویژگی های رنگ جوتن

ویژگی های رنگ جوتن تاریخچه ی رنگ جوتن انواع رنگ های با کیفیت جونت در کارخانجات تولید رنگ جوتن تولید و در وسعت برزگی در اگثر کشورهای توضیع می شود . شرکت جوتن سال 1926 ذر کشور نروژ تأسیس شد