قیمت نقاشی ساختمان به غیر از دلایل تورم و افزایش قیمت های رنگ و مزد کارگران به نوع برند رنگ و ابزار مصرفی نیز بستگی دارد و معمولا استفاده از برند های تاپ و گران باعث افزایش قیمت میشود . رنگ سحر جزوه قدیمی ترین رنگ های ایران و جزوه رنگ های گران در تولیدات […]