نصب انواع داربست در نقاط مختلف نصب داربست با اصول ایمنی و استاندارد های مورد تأیید با کیفیت و کاربرد مناسب در این شرکت با نظارت مهندس ناظر بر کار نصب داربست در زمان مشخص و قرار داد اجرایی . داربست یک سازه ی چوبی و یا فلزی است که برای دسترسی به نقاط مرتفع […]