نقاشی ساختمان در غرب تهران در سالهای اخیر به علت افزایش ساخت و ساز و گسترش شهر تهران در دهه اخیر از غرب تهران و چیتگر بسیار افزایش داشته و میتوان گفت که به علت افزایش ساخت و ساز تمام کار های تاسیساتی اعم از نقاشی ساختمان نسبت به سایر مناطق تهران بازار خوبی را […]