نقاشی ساختمان با رنگ های خارجی فواید و معایبی دارد که می تواند بزرگترین معایب رنگ های خارجی را در گران بودن این رنگ ها دانست. درست است که برخی از رنگ های خارجی در کیفیتی بسیار ممتاز تولید شده و رغیب داخلی ندارد اما پرداخت هزینه ی گزاف این رنگ ها بخصوص در ماه […]