نقاشی ساختمان مناسب برای هر قیمت از منزل و محل کار با یکدیگر متفاوت است البته در نقاشی ساختمانی که مساحت کوچکی دارد استفاده از یک یا دو رنگ روشن مناسب تر بوده و بیشتر پیشنهاد می شود اما اگر متراژ منزل بزرگ است می توان برای زیبایی بیشتر محیط از ترکیب چند رنگ و […]