پرایمر در نقاشی ساختمان

نقاشی ساختمان - رنگ آمیزی ساختمان

پرایمر در نقاشی ساختمان پرایمر چیست ؟ پرایمر مایعی سفید رنگ مانند دوغ است که دیواری را غیر قابل نفوذ در مقابل رطوبت می کند . پرایمر نوعی رزین زیر کار بوده و به جای روغن زیر کار مورد استفاده