پرایمر چیست ؟ پرایمر در نقاشی ساختمان پرایمر مایعی سفید رنگ مانند دوغ است که دیواری را غیر قابل نفوذ در مقابل رطوبت می کند . پرایمر نوعی رزین زیر کار در نقاشی ساختمان بوده و به جای روغن زیر کار مورد استفاده قرار می گیرد . کاربرد پرایمر چیست ؟ در احرای رنگ های […]