مراحل کلی در اجرای گچ کاری ساختمان گچ کاری زیر سازی برای مرحله ی اول با گچ خاک گچ کاری روسازی برای مرحله ی دوم با گچ سفید روش انجام گچ کاری ساختمان مرحله ی اول : وقتی می خواهید یک دیوار را گچ کاری کنید در اول کار یک لایه با گچ خاک باید […]