دستمزد و قیمت نقاشی ساختمان 1401

قیمت نقاشی ساختمان در سال 1401 مانند دیگر مسائل اقتصادی کشور وضع نابسامانی داشته و با افزایش قیمت رنگ ها و مواد مورد نیاز و مزد کارگران در کار نقاشی ساختمان باعث افزایش قیمت و عدم ثبات قیمت شده است . با وجود افزایش 40 درصدی قیمت رنگ که تأثیرات بسزایی بروری قیمت نقاشی ساختمان … ادامه خواندن دستمزد و قیمت نقاشی ساختمان 1401